Посрещане на нуждите

View page in language: Bulgarian | English | Finnish | Italian | Lithuanian

За да посрещне тези предизвикателства, проектът „Дигитални мостове“ ще създаде виртуална 3D среда, построена върху игрова архитектура и движена от емоционална интелигентност, за да осигури безопасна среда, в която студентите, както и социалните работници, които работят с хора в неравностойно положение, могат да придобиват нови знания и умения чрез симулации на реални професионални ситуации. Обучаемите ще се ангажират със симулациите и от тях ще се очаква сами да си проправят път през различните възможни избори, за да стигнат до най-доброто решение. Всяка симулация може да бъде оценена от обучителя/ментора и обучаемият може да я използва толкова пъти, колкото му е необходимо. Виждаме това чрез осигуряването на контролирана среда, в която обучаемите могат да придобият основните компетенции, необходими за заеманата от тях длъжност без риск за околните, като това им предлага солидна база за развитие в професионалния им живот.

Game screenshot

Приоритети: въпросите, свързани с уменията и политиките са основна част от политиката на Европа 2020. ”Програмата за нови умения и работни места“, както и „Съюз за иновации“ и „Цифровият дневен ред за Европа“ наблягат на важността на знанията и уменията, които ще бъдат развити в рамките на този проект. Проектът покрива трите задължителни нива на образованието, работния пазар и създаването на образователните политикки. Резултатите ще предложат иновативни цели и ще адресират предизвикателства, свързани с професионални умения, повишаване на компетенции като дигитална грамотност и мултипрофесионални умения. Продуктите, генерирани като част от проекта, също ще допринесат за съпоставката между европейските и глобални образователни политики. Шотландският съвет за социални услуги, регулаторният орган за осигуряване на социални грижи в Шотландия, е поръчал анализ, базиран на този проект, според който такава среда би била изключително полезна за развитието на образованието и обучението, но за съжаление все още няма такава възможност.

Очаква се проектът „Дигитални мостове“ да даде резултат върху развитието на иновативни практики в обучението на студенти и професионалисти на организационно (публично/частно), регионално, национално и европейско ниво. Това ще има положително влияние върху такива хора чрез (например): подобрени компетенции, свързани с професионални профили (в дисциплини, свързани със здравеопазването и социалните грижи), подобрени възможности за наемане на работа, по-активно участие в обществото, както и повишена дигитална компетентност.

 


Преминете към следващате секция (Симулационната игра).